Badania

W Katedrze realizowane są dwa główne tematy badawcze:
 1. Turystyka w ujęciu regionalnym: waloryzacja, potencjał, oddziaływania.
  • ogólna klasyfikacja turystyki i klasyfikacja walorów turystycznych;
  • oddziaływania i ocena wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy;
  • ocena antropopresji w wybranych obszarach turystycznych oraz teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego w turystyce;
  • koncepcja krajobrazu w turystyce oraz koncepcja interakcji krajobrazu i turystyki;
  • atrakcyjność turystyczna wybranych krajów świata;
  • potencjał turystyczny regionów Polski i świata (walory przyrodnicze, walory kulturowe);
  • koncepcja i strategia rozwoju produktów oraz obiektów turystycznych i ich silnej marki;
  • zarządzanie i marketing wykorzystywany w usługach turystycznych;
  • turystyka senioralna i czynniki wpływające na jej atrakcyjność turystyczną w Polsce;
  • przemiany demograficzne i ich wpływ na turystykę;
  • planowanie i zagospodarowanie turystyczne.

 2. Rozwój regionalny i zarządzanie krajobrazem w kontekście polityki krajobrazowej i przestrzennej Polski.

  • ewolucja krajobrazu kulturowego;
  • geneza i typologia krajobrazów kulturowych;
  • zarządzenie krajobrazem – audyt krajobrazowy;
  • ochrona i zagrożenia krajobrazu;
  • polityka krajobrazowa Polski;
  • ocena antropogenicznego stopnia przekształcenia krajobrazu;
  • identyfikacja krajobrazu kulturowego;
  • ocena wartości krajobrazu na potrzeby turystyki;
  • zastosowanie technik komputerowych (GIS) w analizach zmian krajobrazu i antropopresji turystycznej;
  • zmiany krajobrazu pod wpływem turystyki (westernizacja, hybrydyzacja krajobrazu).

©