Pracownicy

mgr Hanna Doroz-Tomasik

doktorant

WYKSZTAŁCENIE

Studia licencjackie, 2008 - 2010, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Geograficzno- Biologiczny, kierunek: Geografia, specjalność: turystyka; Temat pracy licencjackiej: Waloryzacja obszaru województwa śląskiego dla potrzeb turystyki konnej

Studia magisterskie, 2012 – 2014, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek: Geografia, specjalność: hydroklimatologia; studia dzienne; Temat pracy magisterskiej: Klimatyczne uwarunkowania turystyki w Beskidzie Śląskim

Studia podyplomowe, 2013 – 2014, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji; Studia podyplomowe: Prawo Unii Europejskiej; Temat pracy: Fundusze unijne jako szansa rozwoju regionalnego na przykładzie regionu Polski Południowej i europolu śląsko-krakowskiego

DOROBEK NAUKOWY
Publikacje:

Doroz-Tomasik H., 2016: Harmony of nature and culture – values and tourist attractions in Hortobágy National Park, Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Theoretical framework and European examples, University of Business in Wroclaw, vol. 6, pp. 92-102

Doroz-Tomasik H., 2016: Waloryzacja województwa śląskiego dla potrzeb turystyki konnej, Acta Geographica Silesiana, nr 21, s. 25-34

Doroz-Tomasik H., Jankowski G., 2016: Parki tematyczne w Polsce - typologia i analiza globalnego sukcesu komercyjnego, Geography and Tourism, vol. 4, nr 1(2016), s. 23-31

Doroz-Tomasik H., Jankowski G., 2016: Zagrożenia dla ekoturystyki na przykładzie Doliny Górnej Wisły [W:] Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, t. 2., (red.) Graja-Zwolińska S., Spychała A., Kasprzak K., Poznań, s. 79-86

Doroz-Tomasik H., 2016: Potencjał przestrzeni miejskiej dla rekreacji konnej (na przykładzie Katowic), Acta Geographica Silesiana, nr 23, s. 35-40

Doroz-Tomasik H., 2015: Od tradycji do westernizacji – sposób na budowanie wizerunku miast i regionów? Studium przypadku Ochab Wielkich, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 29, s. 119-134

Doroz-Tomasik H., 2015: Funkcja użytkowa koni na Górnym Śląsku - dawniej i dziś, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 16, s. 21-28

Doroz H., Jucha W., 2013, Recenzja ścieżki dydaktycznej „Trakt Cesarski” w gminie Węgierska Górka, [w:] Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska., t. 2, s. 17-29

Udział w konferencjach:
  1. Kraków, 7-9.11.2014 r., Ogólnopolska Konferencja „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska”
  2. Zamość, 14-15.05.2015 r., Konferencja „Promocja jednostek terytorialnych – doświadczenia i wyzwania”, referat "Od tradycji do westernizacji – sposób na budowanie wizerunku miast i regionów?"
  3. Lublin, 17-21.06.2015 r., Kongres Geografów Polskich PTG „Granice geografii”, referat: "Geograficzna analiza parków rozrywki – przyczyny i skutki ich powstawania"
  4. Poznań, 9-10.06.2016 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka Wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka, referat: "Zagrożenia dla ekoturystyki na przykładzie Doliny Górnej Wisły".
  5. Wrocław, 12-13.05.2016 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny miasta i regionu", referat: "Harmonia natury i kultury - walory i atrakcje turystyczne w Parku Narodowym Hortobágy".
  6. Zakopane, 7-8.03.2016 r., III Międzynarodowa Konferencja Pasterska „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody”, referat: "Konie w krajobrazie kulturowym Polskich Karpat – wykorzystanie w ujęciu historycznym i funkcjonalnym".
Zagraniczne staże, kursy:
  1. Park Narodowy Hortobágy (Węgry) 17.06.2015-18.09.2015 (Program Erasmus+), temat wiodący stażu: Kreowanie produktu turystycznego w oparciu o regionalne dziedzictwo kulturowe
Informacje dodatkowe:
  1. Instruktor jazdy konnej
  2. Pilot wycieczek

©