Gospodarka turystyczna

Studenci specjalności Gospodarka turystyczna w trakcie nauki nabywają informacje z podstaw geografii turystycznej świata oraz uzyskują wiedzę niezbędną do kreowania produktu turystycznego, zgodnego z zasadami zrównoważonej turystyki. Studia stacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

I semestr
 • Geografia turystyczna świata
 • Turystyka zrównoważona
 • Podstawy turyzmu
 • Prawo w turystyce
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Metodologia nauk geograficznych i historia myśli geograficznej
 • Seminarium magisterskie
II semestr
 • Atrakcje turystyczne Polski
 • Dziedzictwo kulturowe świata
 • Kompleksowe tworzenie produktu turystycznego
 • Polityka turystyczna
 • Globalne problemy środowiska przyrodniczego
 • Filozofia
 • Seminarium magisterskie
Praktyki terenowe:
 • Ćwiczenia terenowe magisterskie - 15 dni
 • Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne - 6 dni
III semestr
 • Rynki turystyczne
 • Zarządzanie i marketing w turystyce
 • Globalne problemy społeczno-ekonomiczne
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie
IV semestr
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności Gospodarka turystyczna legitymują się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy w organizacjach i agencjach turystycznych, biurach promocji turystyki i punktach informacji turystycznej, przedsiębiorstwach kreujących produkty turystyczne, szczególnie o profilu ekoturystycznym. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Miejsca pracy absolwentów:

 • agencje turystyczne i biura promocji turystyki
 • agencje i biura rozwoju regionalnego
 • wydziały turystyki i promocji jednostek samorządowych
 • krajowe i regionalne organizacje turystyczne
 • firmy specjalizujące się w organizacji ekoturystyki i agroturystyki
 • ośrodki zakwaterowania turystycznego
 • prywatne przedsiębiostwa ekoturystyczne

Możliwości jakie dają studia w naszej katedrze

Każdego roku studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu uczestniczą w wyjazdach naukowo-turystycznych do krajów europejskich, gdzie nabywają umiejętności poznawczych i kompetencji dotyczących oceny potencjału tych krajów i wykorzystania turystycznych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zobacz gdzie byliśmy.

Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu pilota wycieczek.

©