Kurs pilota wycieczek


Szkolenie pilotów wycieczek odbywa się w ramach wykładów, ćwiczeń oraz zajęć w terenie prowadzonych na kierunku turystyka. Wykłady realizowane są przez wykładowców akademickich z dużym doświadczeniem.


Regulamin kursu pilota wycieczek
 1. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego występujący jako Organizator kursu pilota wycieczek określa zasady naboru kandydatów, warunki uczestnictwa kursu oraz formy zaliczenia.
 2. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do obsługi grup na terenie kraju, za granicą, grup przyjazdowych i wyjazdowych, w charakterze pilota wycieczek oraz rezydenta biur podróży.
 3. Kierownikiem kursu jest dr Sławomir Pytel.
 4. Kurs obejmuje:
  • Geografia turystyczna - 30 h
  • Podstawy turystyki - 15 h
  • Podstawy prawa w turystyce - 15 h
  • Dzieje podróżowania i turystyki - 30 h
  • Metodyka prowadzenia wycieczek - 30 h
  • Atrakcje turystyczne Polski (Dziedzictwo kulturowe w Polsce) - 30 h
  • Atrakcje turystyczne Świata (Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie) - 30 h
  • Obsługa ruchu turystycznego - 15 h wykładów
  • Ćwiczenia praktyczne - 8 dni
 5. Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem teoretycznym.
 6. Zajęcia z zakresu kursu pilota wycieczek dedykowane są dla studentów specjalności Turystyka Międzynarodowa i Gospodarka Turystyczna prowadzanych na kierunku Geografia w Uniwersytecie Śląskim. Zajęcia kursu pilota wycieczek wchodzą w skład przedmiotów specjalizacji.
 7. Przedmioty realizowane w ramach kursu są zaliczane do toku studiów. Studenci uzyskują za nie zaliczenia i określoną liczbę punktów ECTS, a dodatkowo odbywają płatną wycieczkę zagraniczną.
 8. Do obowiązkow uczestnika szkolenia należy:
  • Nauka w trybie dziennym
  • Uczęszczanie na zajęcia w ilości minimum 75% zorganizowanych zajęć
  • Uczestnictwo w wycieczce
  • Wniesienie jednorazowo lub w ratach ustalonych przez organizatora opłaty za udział w wycieczce
 9. Po zakończeniu pełnego cyklu szkoleniowego słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pilota wycieczek.
 10. Warunkami otrzymania zaświadczenia (certyfikatu) o ukończeniu szkolenia i o odbyciu praktyki są:
  • Minimum 75% obecności na zajęciach teoretycznych
  • Obowiązkowy udział w wycieczce szkoleniowej
  • Zdany egzamin wewnętrzny
 11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kierownik Kursu.

©