Pracownicy

dr hab. Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

2019 - doktor habilitowany nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski, Temat rozprawy habilitacyjnej: „Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje"

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Udział w organizacjach naukowych, stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wykaz publikacji

Konferencje i wygłoszone referaty

Projekty, granty, staże zagraniczne

Dydaktyka

©