Pracownicy

dr inż. arch. krajobr.
Anna Żemła-Siesicka


obrona pracy doktorskiej 17.01.2017 r.

WYKSZTAŁCENIE

od 2011 studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu;
Temat rozprawy doktorskiej: “Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej Beskidu Śląskiego”

25.09.2014 r. - owtarcie przewodu doktorskiego

1998 – 2003 pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierunek Architektura Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Temat pracy magisterskiej: Wrzosowiska a budowle megalityczne jako przykład harmonijnego krajobrazu kulturowego

DOROBEK NAUKOWY
Publikacje:

Sobala M., Pukowiec-Kurda K.,Żemła-Siesicka A., 2019: The delimitation of landscape units for the planning of protection – the example of the Forests by Upper Liswarta Landscape Park. Quaestiones Geographicae 38(1). s. 97-105. DOI: 10.2478/quageo-2019-0002. [pobierz artykuł]

Żemła-Siesicka A., 2014: Analiza przestrzenna elementów infrastruktury turystycznej Beskidu Śląskiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25: 47-56. [pobierz artykuł]

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2012: Creation of a competitive offer for winter sports in post-industrial areas of the Silesian Agglomeration. In: M. Kozak, N. Kozak (eds.): 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference Proceeding Book. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Ankara.

Żemła-Siesicka A. 2011: Metody oceny krajobrazu a turystyka. Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Andrejczuk W. (red.), Zeszyt nr 4, Żywiec.

Żemła M., Żemła-Siesicka A. 2011: Rola krajobrazu w kształtowaniu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej. Turystyka i Hotelarstwo – 16.

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2006: Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. „Turyzm” Vol.16 No 1.

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2006: „Możliwości i szanse wynikające z rozwoju infrastruktury narciarskiej na zwałowiskach poprzemysłowych aglomeracji katowickiej”: Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”, GWSH Katowice, Zabrze.

Żemła M., Żemła A., 2005: „Wykorzystanie zwałowisk poprzemysłowych jako tereny narciarskie”: Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Dziedzictwo przemysłowe jako nowy produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, GWSH Katowice, Zabrze.

Żemła M, Żemła A., 2005: „Kryteria oceny lokalizacji ośrodka narciarskiego”: Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, VOL. XXVIII, Warszawa.

Żemła A., Wysocki Cz., 2004: „Heaths and megaliths as an example of harmonious cultural landscape”: Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Horticulture, Landscape Architecture No 25.

Udział w konferencjach:
  1. Sosnowiec, 8.11.2013; XVI Interdyscyplinarne Seminarium „Przestrzeń a krajobraz – wspólne cechy i różnice”, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ.
  2. Zabrze, 15-16.09.2006; III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna.
  3. Warszawa, 4-5.12 2000; III Forum Architektury Krajobrazu, SGGW.
Projekty badawcze:

2014 - Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk.; program Leonardo da Vinci

2015 - "Sporządzenie audytu krajobrazowego - testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu" - wykonawca części projektu na zlecenie Ministerstwa Środowiska

Członkowstwo w towarzystwach naukowych i organizacjach:

Członek Komisji Krajobrazu Kulturowego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Krajobraz i środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym i turystyce, zagospodarowanie turystyczne, ochrona i kształtowanie krajobrazu

©